Chính sách bảo mật

Cám ơn bạn đã tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho Juice Beauty Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn một cách tốt nhất.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Juice Beauty Việt Nam thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

1.1 Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam.

1.2 Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của Juice Beauty Việt Nam (“Đơn vị trực thuộc”).

1.3 Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.

1.4 Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Juice Beauty Việt Nam và Khách hàng.

1.5 Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn.

1.6 Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

1.7 Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Juice Beauty Việt Nam nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

1.8 Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam.

1.9 Hỗ trợ khi Khách hàng mua hàng và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam.

1.10 Juice Beauty Việt Nam thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam.
Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam.
1.11 Các nội dung khác mà Juice Beauty Việt Nam được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.2.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

2.1 Thông tin của Khách hàng mà Juice Beauty Việt Nam sẽ thu thập bao gồm:

Họ tên.
Số điện thoại.
Email.
Địa chỉ thường trú.


2.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Juice Beauty Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Juice Beauty Việt Nam và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: sản phẩm Khách hàng sở hữu, yêu thích; thời gian sử dụng sản phẩm…) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

2.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Juice Beauty Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Juice Beauty Việt Nam.

3. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Juice Beauty Việt Nam có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

3.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin: Juice Beauty Việt Nam có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

Một số Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, Juice Beauty Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Trường hợp Khách hàng yêu cầu Juice Beauty Việt Nam giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam hoặc Khách hàng yêu cầu Juice Beauty Việt Nam cung cấp Dịch vụ ví dụ: yêu cầu hỗ trợ giao nhận, trả sản phẩm thì Juice Beauty Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác.

Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của Juice Beauty Việt Nam.

Juice Beauty Việt Nam sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

3.2 Juice Beauty Việt Nam tự thu thập Thông tin
Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. Juice Beauty Việt Nam có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Juice Beauty Việt Nam tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ.

Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Juice Beauty Việt Nam cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

Một số Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Juice Beauty Việt Nam.

3.3 Hợp nhất Thông tin
Juice Beauty Việt Nam có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Juice Beauty Việt Nam có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 9.1 Chính sách này.

4. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 2 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các thông tin được sử dụng trong phạm vi Juice Beauty Việt Nam và/hoặc đối tác của Juice Beauty Việt Nam (các đại lý).

5. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

5.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này Juice Beauty Việt Nam có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Juice Beauty Việt Nam tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

Đơn vị trực thuộc của Juice Beauty Việt Nam khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Juice Beauty Việt Nam với Khách hàng.
Đối tác kinh doanh mà Juice Beauty Việt Nam tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Juice Beauty Việt Nam và đối tác kinh doanh của Juice Beauty Việt Nam.
5.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Juice Beauty Việt Nam có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Juice Beauty Việt Nam có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Juice Beauty Việt Nam tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

5.3 Juice Beauty Việt Nam sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Juice Beauty Việt Nam có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Juice Beauty Việt Nam/Đơn vị trực thuộc của Juice Beauty Việt Nam.

5.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

6. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Juice Beauty Việt Nam chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

7. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

7.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của Juice Beauty Việt Nam có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Juice Beauty Việt Nam. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

7.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, Juice Beauty Việt Nam có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép Juice Beauty Việt Nam nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

7.3 Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của Juice Beauty Việt Nam và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

7.4 Như đã nêu trên, Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của Juice Beauty Việt Nam, do đó Juice Beauty Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc Juice Beauty Việt Nam có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. Juice Beauty Việt Nam khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1 Juice Beauty Việt Nam cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

8.2 Juice Beauty Việt Nam sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Juice Beauty Việt Nam thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Juice Beauty Việt Nam không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Juice Beauty Việt Nam sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Juice Beauty Việt Nam không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Juice Beauty Việt Nam. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Juice Beauty Việt Nam khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Juice Beauty Việt Nam.

9. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

9.1 Quyền lợi:

Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà Juice Beauty Việt Nam đã cam kết theo Chính sách này.

Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu Juice Beauty Việt Nam ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của Juice Beauty Việt Nam thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của Juice Beauty Việt Nam theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

9.2 Trách nhiệm của Khách hàng

Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam. Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Juice Beauty Việt Nam khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Juice Beauty Việt Nam dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Juice Beauty Việt Nam là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Juice Beauty Việt Nam và Khách hàng, giữa Juice Beauty Việt Nam và bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Juice Beauty Việt Nam.

Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Juice Beauty Việt Nam.

Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của Juice Beauty Việt Nam.
Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Juice Beauty Việt Nam trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của Juice Beauty Việt Nam cũng như chính sách này.

Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau.

Địa chỉ: 101A Nguyễn Văn Trỗi, P12, Phú Nhuận, TP.HCM. Mở cửa: 09:00 – 21:00 (Hàng ngày)

Hotline: 0909116636 – 0906943438